Zamówienia

1. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY 

 

1.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim:


–    złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień lub za pomocą bezpośredniego kontaktu mailowego ze Sprzedawcą,

–    poinformowaniu Klienta przez Sprzedawcę o kosztach wysyłki,

–    potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę,

–    i dokonaniu wpłaty za produkt za pomocą przelewu bankowego.


1.2. Ceny w PLN widoczne na stronie internetowej zawierają podatek VAT  oraz uwzględniają koszty przesyłki

instrumentu na terenie Polski.
Koszt transportu poza granice Polski jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

2. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

2.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  –  płatność gotówką,

  –  płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Dane do płatności:

Galileodolce Piotr Krzesiwo

ul. 11 Listopada 7B/3

43-300 Bielsko-Biała

Numer rachunku bankowego:  88 2490 0005 0000 4530 8936 6732


2.2. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu zapłaty za produkt. Na dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

3. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

3.1. Koszt i czas dostawy do Klienta są każdorazowo ustalane ze Sprzedawcą przed zawarciem umowy sprzedaży.


3.2. Jeżeli zamówiony przez Klienta instrument jest dostępny w magazynie w Polsce, Sprzedawca jest zobowiązany wysłać go, na podany przez Klienta adres, nie później niż 3 dni robocze po dokonaniu zapłaty.


3.3. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie jest dostępny w stanie magazynowym w Polsce, czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 45 dni roboczych.


3.4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


4.  REKLAMACJA PRODUKTU

 

4.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.


4.2. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


4.3. W razie wad produktu, należy bezzwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. Szczegółowe informacje dotyczące wad należy kierować na adres mailowy office@galileodolce.com lub pocztą tradycyjną na adres:

Galileodolce Piotr Krzesiwo

ul. 11 Listopada 7B/3

43-300 Bielsko-Biała

 

4.4. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta:


–    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

–    żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,

–    danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


4.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.  Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


4.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:

Galileodolce Piotr Krzesiwo

ul. 11 Listopada 7B/3

43-300 Bielsko-Biała


W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta nie będącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.